Make your own free website on Tripod.com

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์แบ่งตามประเภทได้ 6 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้เป็นประจำในครัวเรือนทุกหนทุกแห่ง เช่น ผลิตภัณฑ์ซักรีด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัว ผลิตภัณฑ์สำหรับกระจกและโลหะ ผลิตภัณฑ์ถนอมรักษารถยนต์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร


2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทะนุถนอมความงาม

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับเรือนร่าง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเรือนผม ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์รักษาอนามัยในช่องปาก ผลิตภัณฑ์น้ำหอมสเปรย์คู่กาย และผลิตภัณฑ์น้ำหอมสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ


3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "อาร์ทิสทรี" เช่น เครื่องสำอางชุดถนอมผิวและชุดสีสัน ครบชุด


4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทันสมัย

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมและมีเอกลักษณ์พิเศษนานาชนิด สำหรับใช้ภายใต้ชื่อ "แอมเวย์ ควีน" เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว และอุปกรณ์การครัวต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำแอมเวย์


5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อ "นิวทริไลท์" โดยใช้วัตถุดิบที่เพาะปลูกขึ้นเองในฟาร์มนิวทริไลท์ ปราศจากยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี และด้วยประสบการณ์ด้านโภชนาการสูงถึง 60 ปี จึงทำให้นิวทริไลท์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์


6. กลุ่มผลิตภัณฑ์แนวใหม่

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นานาชนิด เช่น เครื่องประดับ ปากกา ชุดเครื่องนอน ถุงน่อง เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพทัดเทียมกับท้องตลาด นอกเหนือจากที่ผลิตจากแอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา