Make your own free website on Tripod.com

กราฟแสดงยอดจำหน่ายแอมเวย์ (ประเทศไทย)

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)

ปี

2531 126

2532 360

2533 612

2534 1,050

2535 1,592

2536 2,150

2537 2,619

2538 3,150

2539 4,230

25404,800


หมายเหตุ : ปีบัญชีของแอมเวย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมของปีถัดไป